Đại hội ABEI

Đây cũng là nhà từ Hiệp hội Blois của sinh viên trong Khoa học Máy tính (ABEI) ! Và năm mới này bắt đầu bằng một cuộc họp mà tại đó mỗi người có thể tham gia. Nó sẽ cho rằng ngày đầu tiên để bầu lại cán bộ mới của hiệp hội, et de commencer à parler très sérieusement de la soirée d’intégration.

Rendez vous donc le mercredi 9 tháng chín, à 18h, en salle 333.

A vous de prendre en main votre année !