Sư phụ

Formations actuelles

Quản lý dữ liệu lớn và phân tích

Sự hình thành

Thẩm máy tính bổ sung

Anciennes formations

Hệ thống thông tin cho hỗ trợ quyết định
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Intelligence