giáo viên

giáo viên
Directrice du Département Informatique de Blois : Veronika Peralta

Bảng của giáo viên về lĩnh Khoa học UFR et Techniques de Blois :
Thomas Devogele
giáo sư
Jean-Yves Antoine
giáo sư
Beatrice Markhoff
Thạc sĩ Hội
Thierry Brouard
Thạc sĩ Hội
Arnaud Giacometti
giáo sư
Nicolas Labroche
Thạc sĩ Hội
Dominique Li
Thạc sĩ Hội
Patrick Marcel
Thạc sĩ Hội
Moreau Evelyne
PRAGUE
Veronika Peralta
Thạc sĩ Hội
Mohamed Taghelit
Thạc sĩ Hội