Tiếp xúc

tiếp xúc

Vụ Khoa học máy tính – Khoa học UFR et Techniques
Blois anten học

3, Đặt Jean Jaurès
41000 Blois
điện thoại : 02 54 55 21 08

Liên hệ

 • Giám đốc Sở Khoa học máy tính :
  • Veronika Peralta – điện thoại : 02 54 55 21 12
 • Thư ký học :
  • Thierry Ressault – điện thoại : 02 54 55 21 08

Phòng nghiên cứu

 • Chịu trách nhiệm đề cập đến Sư phụ : Nicolas Labroche Điện thoại : 02 54 55 21 55
  • Trưởng Nghiên cứu M1 : Nicolas Labroche et Dominique Li
  • Trưởng Nghiên cứu M2 : Veronika Peralta et Thomas Devogele
 • Chịu trách nhiệm đề cập đến giấy phép : Mohamed Taghelit Téléphone : 02 54 55 21 11
  • Trưởng Nghiên cứu L1 : Jean-Yves Antoine
  • Trưởng Nghiên cứu L2 : Moreau Evelyne
  • Trưởng Nghiên cứu L3 : Mohamed Taghelit
 • Chịu trách nhiệm Giấy phép Professional QSSI : Nathalie Friburger Téléphone : 02 54 55 21 79

Mẫu liên hệ

  Chọn điểm đến của bạn(bắt buộc)

  tên của bạn (bắt buộc)

  email của bạn (bắt buộc)

  vấn đề

  tin nhắn của bạn