C.R.O.U.S – บริการทางสังคมความคงทน

มาดามอเรนซ์ RUETER, ช่วยสังคม CROUS, สามารถใช้ได้กับนักเรียน.

มันทำให้ได้รับการแต่งตั้งอย่างถาวรเพียงคุณเท่านั้น :
เสาอากาศ CROUS ORLEANS ทัวร์

10-12, เซนต์แอนน์แห่งบริตตานี – 41000 บลัว

สำหรับการนัดหมาย, คุณต้องเรียก : 02 47 60 42 46

ความสนใจ : สำหรับปัญหาใด ๆ ตลาดหลักทรัพย์หรือที่อยู่อาศัย, คุณจะกรุณ​​าติดต่อ,ล่วงหน้า, ด้วยการบริการจัดการ

au 02 47 60 42 42

ปฏิทินของสายด่วน – ปีการศึกษา 2013-2014, 2ไตรมาสที่สาม :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

วันที่เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลของการให้บริการ.