Sư phụ


Sự hình thành

Big Data Management and Analytics
Hệ thống thông tin cho hỗ trợ quyết định
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Intelligence
Thẩm máy tính bổ sung