Tiếp xúc

tiếp xúc

Vụ Khoa học máy tính – Khoa học UFR et Techniques
Blois anten học

3, Đặt Jean Jaurès
41000 Blois
điện thoại : 02 54 55 21 08

Liên hệ

 • Giám đốc Sở Khoa học máy tính :
  • Thomas Devogele Điện thoại : 02 54 55 21 52
 • Thư ký học :
  • Thierry Ressault Điện thoại : 02 54 55 21 08
  • Isabelle Brillatz Téléphone : 02 54 55 21 68

Phòng nghiên cứu

 • Chịu trách nhiệm đề cập đến Sư phụ : Nicolas Labroche Điện thoại : 02 54 55 21 55
  • Trưởng Nghiên cứu M1 : Veronika Peralta
  • Trưởng Nghiên cứu M2 : Nicolas Labroche
 • Chịu trách nhiệm đề cập đến giấy phép : Jean-Yves Antoine Điện thoại : 02 54 55 21 11
  • Trưởng Nghiên cứu L1 : Jean-Yves Antoine
  • Trưởng Nghiên cứu L2 : Moreau Evelyne
  • Trưởng Nghiên cứu L3 : Mohamed Taghelit
 • Chịu trách nhiệm Giấy phép Professional QSSI : Arnaud Soulet Điện thoại : 02 54 55 21 67

Mẫu liên hệ

Chọn điểm đến của bạn(bắt buộc)

tên của bạn (bắt buộc)

email của bạn (bắt buộc)

vấn đề

tin nhắn của bạn