C.R.O.U.S – dịch vụ Permanence xã hội

Bà Laurence Rueter, trợ xã hội CROUS, dành cho sinh viên.

Nó đảm bảo một cuộc hẹn thường trực duy nhất bạn :
Antenna ORLEANS TOURS CROUS

10-12, St. Anne của Brittany – 41000 Blois

Đối với một cuộc hẹn, bạn phải gọi : 02 47 60 42 46

Chú ý : đối với bất kỳ vấn đề chứng khoán hoặc nhà ở, bạn sẽ vui lòng liên hệ,trước, với dịch vụ quản lý

các 02 47 60 42 42

Lịch các đường dây nóng – năm học 2013-2014, 2quý III :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Những ngày này có thể thay đổi vì lý do dịch vụ.