Giấy phép đáp lại : Thứ 2 Tháng Chín 1 lúc 14:45

Thứ 2 Tháng Chín 1 lúc 14:45 tại giảng đường 2 sẽ là mục cuộc họp cấp giấy phép (các 3 năm).

đến