Carnaval Mardi 5 Hỏa Tinh 2019

L’Antenne Universitaire de Blois vous invite à fêter le carnaval mardi prochain ! Participez au concours du plus beau déguisement du site universitaire de Blois. De nombreux lots sont à gagner pour les 3 meilleurs déguisements ! Mardi 05 mars de 9h30 à 10h15 : présentez-vous dans le hall d’accueil de l’un des sites (Chocolaterie Đọc thêm …

Đại hội ABEI

Đây cũng là nhà từ Hiệp hội Blois của sinh viên trong Khoa học Máy tính (ABEI) ! Và năm mới này bắt đầu bằng một cuộc họp mà tại đó mỗi người có thể tham gia. Nó sẽ cho rằng ngày đầu tiên để bầu lại cán bộ mới của hiệp hội, và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc của buổi tối Đọc thêm …